Pleno Ordinario 3 Maio 2018

1. Aprobación, se proceder, dos borradores das actas anteriores
2. Dación de contas dos decretos da Alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria
3. Ditame sobre a ratificación polo Pleno da suspensión da tramitación do procedemento de delegación das multas de tráfico e a recadación executiva de resto das sancións.
4. Ditame sobre a moción do PSdeG-PSOE para o recoñecemento público polo labor realizado por Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez e Julio Latorre, membros da ONG PROEMAID e defender a súa inocencia.
5. Ditame sobre a moción de EU e PSdeG-PSOE en defensa das pensións públicas.
6. Proposta non ditaminada da moción de EU por unha vila segura para as mulleres, unha vila segura para todas as persoas
7. Proposta non ditaminada de EU e PSdeG-PSOE sobre a petición da Coordinadora Estatal pola Defensa do Sistema Público de Pensións
8. Proposta non ditaminada sobre a moción do BNG en apoio á lingua galega 9. Proposta non ditaminada sobre a moción do BNG para a mellora do campo de fútbol de Lampáns
10. Mocións de urxencia
11. Rogos e preguntas

Back to Top