Pleno Ordinario 26 Xuño 2018

ORDE DO DÍA
1.Aprobación, se proceder, dos borradores das actas anteriores
2.Dación de contas dos decretos da Alcaldía emitidos desde a última sesión plenaria
3.Ditame para a aprobación da modificación da Memoria descritiva do proxecto “Peatonalización y conversión a Zona 30 de la calle Alexandre Bóveda
(eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de la accesibilidad en la calle) 1ª fase de la Humanización de la calle Alexandre Bóveda”, que inclúe o establecido no art. 12.4a) do RD 616/2017.
4.Ditame para a aprobación do expediente de contratación por procedemento aberto das obras do proxecto de Auditorio e Escola de Música do Grove.
5.Proposta non ditaminada sobre a moción dos grupos municipais para solicitar o recoñecemento como variedade autorizada de uva tipo “folla redonda”, e do viño que con ela se elabora.
6.Mocións de urxencia
7.Rogos e preguntas

Back to Top