DESCARGA DE ORDENANZAS
CALENDARIO FISCAL 2024
TIPO DESCRIPCIÓN ENLACE
ORDENANZA FISCAL XERAL DE XESTIÓN E RECADACIÓN DOS TRIBUTOS LOCAIS ORDENANZA FISCAL XERAL DE XESTIÓN E RECADACIÓN DOS TRIBUTOS LOCAIS DESCARGA DOCUMENTO
IMPOSTOS 1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES (IBI) DESCARGA DOCUMENTO
2.1 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) DESCARGA DOCUMENTO
2.2 MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (Vixente a partires do 2024) DESCARGA DOCUMENTO
3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA (IVTM) DESCARGA DOCUMENTO
4.1 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (IIVTNU) VIXENTE DESCARGA DOCUMENTO
4.2 MODIFICACIÓNS ANTERIORES (DERROGADAS) DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO INCREMENTO DO VALOR DOS TERREOS DE NATUREZA URBANA (IIVTNU) DESCARGA DOCUMENTO
5 TEXTO REFUNDIDO DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO IMPOSTO SOBRE CONSTRUCIÓNS, INSTALACIÓNS E OBRAS (ICIO) DESCARGA DOCUMENTO
PREZOS PÚBLICOS 1.1 ORDENANZA FISCAL R. DO PREZO PÚBLICO POR ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, SOCIAS E ASIST. E ASIST. A ESPC. P. (MODIFICADA PARC.) DESCARGA DOCUMENTO
1.2 TEXTO REFUNDIDO ORDENANZA FISCAL R. DO PREZO PÚBLICO POR ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, SOCIAIS E ASISTENC. A ESPEC. P. (VIXENTE) DESCARGA DOCUMENTO
2.1 TARIFAS PREZO PUBLICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESCARGA DOCUMENTO
3.1 TARIFAS PREZO PÚBLICO ACTIVIDADES CULTURAIS - ESCOLA DE MÚSICA DESCARGA DOCUMENTO
3.2 TARIFAS PREZO PÚBLICO ACTIVIDADES CULTURIAS - MUSEO SALAZON DESCARGA DOCUMENTO
4.1 TARIFAS PREZO PUBLICO ACTIVIDADES SOCIAS - AXUDA NO FOGAR DESCARGA DOCUMENTO
4.2 TARIFAS PREZO PÚBLICO ACTIVIDADES SOCIAIS - VELLOS TEMPOS DESCARGA DOCUMENTO
4.3 TARIFAS PREZO PÚBLICO ACTIVIDADES SOCIAS - PROGRAMA MADRUGA DESCARGA DOCUMENTO
TAXAS 1.1 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA TRAMITACIÓN E EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (MODIFICADA PARCIALMENTE) DESCARGA DOCUMENTO
1.2 TEXTO REFUNDIDO DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA TRAMITACIÓN E EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS (VIXENTE) DESCARGA DOCUMENTO
2.1 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO VIXENTE DESCARGA DOCUMENTO
2.2 MODIFICACIÓN ANTERIOR - 2013 (DERROGADA) DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR RECOLLIDA DE LIXO. DESCARGA DOCUMENTO
3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA SUMIDOIROS E DEPURACIÓN DESCARGA DOCUMENTO
4.1 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE (MODIFICADA) DESCARGA DOCUMENTO
4.2 MODIFICACIÓN PARCIAL DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE (FUGAS DE AUGA) DESCARGA DOCUMENTO
4.3 TEXTO REFUNDIDO DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE SUBMINISTRACIÓN DE AUGA POTABLE (VIXENTE) DESCARGA DOCUMENTO
5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR INSCRICIÓN EN PROBAS SELECTIVAS DO CONCELLO DO GROVE DESCARGA DOCUMENTO
6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE CELBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVÍS DESCARGA DOCUMENTO
7. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA DE MERCADOS MUNICIPAIS DESCARGA DOCUMENTO
8. ORDENANZA FISCAL REGULADROA DA TAXA POR OCUPACIÓN DO D.P CON MESAS, CADEIRAS, QUIOSOCOS E OUTRAS INST. DESCARGA DOCUMENTO
9. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA 1,5% A EMPRESAS EXPLOTADORAS DESCARGA DOCUMENTO
10. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA ANIMAIS POTENCIALMENTE PERIGOSOS DESCARGA DOCUMENTO
11. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA EMERXENCIAS DESCARGA DOCUMENTO
12. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DAS BEIRARRÚAS E RESERVAS DE ESPAZOS (VADOS) DESCARGA DOCUMENTO
13. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DESCARGA DOCUMENTO
14. ORDENANZA XERAL E FISCAL REGULADORA DA TAXA POLO USO DE ESPAZOS, LOCAIS E INSTALAC. MUNCIPAIS (AUDITORIO) DESCARGA DOCUMENTO
Concello de O Grove Praza do Corgo nº 1, Pontevedra(España) 986 73 09 75 alcaldia@concellodogrove.com